Triniaethau a Ffioedd

Pa driniaethau sydd ar gael ar y GIG?
O dan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), fe wnawn ni roi unrhyw driniaeth angenrheidiol y credwn ei bod yn briodol er mwyn sicrhau bod eich ceg yn iach.  Ni fydd y GIG yn talu am driniaeth am resymau cosmetig yn unig.  Nid yw mewnblaniadau deintyddol ar gael chwaith.  Gellir atgyfeirio cleifion o dan 18 oed i gael triniaeth orthodontig. Mae’n rhaid bod y driniaeth angenrheidiol neu gymhlethdod y driniaeth yn cyrraedd rhyw lefel cyn y gall yr orthodeintydd gynnig gofal orthodontig ar y GIG.

Prisiau Triniaethau’r GIG
Llywodraeth Cymru sy’n pennu prisiau gofal deintyddol ar y GIG.  Rydym ni, fel practis, yn casglu’r taliadau ac yn eu pasio ymlaen i’n Bwrdd Iechyd Lleol.  Pan fyddwch chi’n talu am eich triniaeth, fe gewch dderbynneb.  Mae gan y practis hawl i ofyn i chi dalu cyn cael eich triniaeth.
Caiff y taliadau a godir gan y GIG eu rhannu’n bedwar band yn ôl y driniaeth angenrheidiol:

(Rydym yn dal i drwsio dannedd gosod am ddim.  Os collwch eich dannedd gosod neu eu difrodi fel na ellir eu trwsio, bydd rhai newydd yn costio £58.50.)
Byddwn yn ceisio rhoi cynlluniau triniaethau ac amcanbrisiau ysgrifenedig ar gyfer pob triniaeth ym Mand 2 a Band 3.


Eithrio rhag talu taliadau’r GIG
Os ydych yn perthyn i unrhyw un o’r dosbarthiadau hyn pan fydd cwrs o driniaeth yn dechrau, ni fydd angen i chi dalu am driniaeth ddeintyddol ar y GIG:

 

Neu os ydych yn cael, neu wedi’ch cynnwys yn nyfarniad rhywun sydd yn eu cael:

Nid yw budd-daliadau eraill fel Budd-dal Analluogrwydd, Taliad Annibyniaeth Personol (PIP), Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog na’r Lwfans Byw i’r Anabl yn rhoi’r hawl i chi gael help â chostau iechyd oherwydd nid ydynt yn gysylltiedig ag incwm.


Mae archwiliadau deintyddol am ddim yng Nghymru:

Mae gofyn talu’r tâl priodol am unrhyw driniaeth ddilynol o ganlyniad i’r archwiliad di-dâl.
Os hoffech gyngor am eithrio rhag talu, cysylltwch â GIG Cymru ar 0845 063 1108.
EICH CYFRIFOLDEB CHI YW SICRHAU BOD GENNYCH HAWL I GAEL TRINIAETH AM DDIM A LLENWI FFURFLENNI’R GIG MEWN MODD PRIODOL.  MAE’R GIG YN ARCHWILIO’R RHAN FWYAF O’R CEISIADAU AM DRINIAETH AM DDIM. OS BYDD RHYWUN YN GWNEUD CAIS AMHRIODOL, CÂNT EU DIRWYO GAN AMLAF.
 

Prisiau am Driniaeth Breifat

 

Tynnu plac deintiol a pholisho (hylenydd neu therapydd) yn dechrau am

£35

Llenwadau lliw dannedd yn dechrau am

£45

Corunau yn dechrau am

£350

Pont lynu yn dechrau am

£500

Pont arferol yn dechrau am

£700

Dannedd gosod rhannol, acrylig yn dechrau am

£275

Dannedd gosod rhannol, crôm yn dechrau am

£500

Un dant gosod acrylig llawn yn dechrau am

£300

Stwff gwynnu dannedd gartref (dannedd uchaf ac isaf) yn dechrau am

£275

Argaenau porslen yn dechrau am    

£350

Gard dannedd/sblint

£60

Gard dannedd chwaraeon clir ar gyfer rhai dan 18 oed

£35

Gard dannedd chwaraeon ar gyfer rhai dros 18 oed

£45

Gard dannedd chwaraeon, lliw

£50

Gard dannedd chwaraeon, dau liw

£55

Sythwyr dannedd clir Invisalign yn dechrau am

£1495

Sythwyr dannedd lliw dannedd CFast yn dechrau am

£1995

Triniaethau Atal Rhychau ar yr Wyneb:

 

Un rhan    

£195

Dwy ran    

£250

Tair rhan

£295

 

Triniaethau